Zapytania ofertowe - aktualizacja

Białystok dnia 12.07.2017

SPRINT Bakoniuk Sp. J

15-003 Białymstok ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 03

KRS 0000536209, NIP: 9662095406,

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotycz─ůce zakupu know how (nieopatentowanej wiedzy technicznej) zwi─ůzanej z wdra┼╝anym produktem: innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionow─ů osi─ů obrotu.

Przedsi─Öwzi─Öcie ubiega si─Ö o wsparcie w ramach:

Projekt „Granty na badania i innowacje” dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest przez Podlask─ů Fundacj─Ö Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia┼éania 1.2.2 Bon na us┼éugi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Nazwa i adres zamawiaj─ůcego:

SPRINT Bakoniuk Sp. J

15-003 Białymstok ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 03

KRS 0000536209, NIP: 9662095406

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

 

Data ogłoszenia zapytania: 13.07.2017

og┼éoszenie dost─Öpne na stronie zamawiaj─ůcego : http://sprint-rowery.pl/

 

Termin składania ofert: od dnia 13.07.2017 do dnia 21.07.2017

 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zakup know how zwi─ůzanej z wdra┼╝anym produktem: innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionow─ů osi─ů obrotu, przeznaczona do monta┼╝u na budynkach wraz z przekazaniem praw i dokumentacji technicznej, niezb─Ödnych do jej wdro┼╝enia i komercyjnego wykorzystania w dzia┼éalno┼Ťci zamawiaj─ůcego.

Innowacyjna elektrownia wiatrowa to nowy wyrób, który powinien spe┼énia─ç nast─Öpuj─ůce wymagania:

- konstrukcja z pionow─ů osi─ů obrotu, automatycznie dostosowuj─ůca si─Ö do kierunku i pr─Ödko┼Ťci

wiatru;

- modu┼éowa konstrukcja, która umo┼╝liwi przystosowanie do dowolnego u┼╝ytkownika;

- parametry (wysoko┼Ť─ç, waga ) pojedynczego modu┼éu umo┼╝liwiaj─ůce monta┼╝ na budynku bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych pozwole┼ä przez jednego pracownika;

- mo┼╝liwo┼Ť─ç prostego dostosowania modu┼éu do pracy w regionach o ró┼╝nej wietrzno┼Ťci;

- praca na sie─ç elektroenergetyczn─ů;

- mo┼╝liwo┼Ť─ç pracy w uk┼éadzie wyspowym;

- mo┼╝liwo┼Ť─ç wspó┼épracy z innymi systemami pozyskiwania energii;

- maksymalna wysoko┼Ť─ç modu┼éu – 3 m;

- moc znamionowa modu┼éu – 0,6 kW +/- 20%

- maksymalny koszt produkcji i monta┼╝u jednego modu┼éu – 3000 z┼é bez VAT

- planowana roczna produkcja - od 100 do 150 szt. modu┼éów.

Szczegó┼éowy zakres dostawy:

- pełna dokumentacja technicznej nowego produktu;

- umowa know how gwarantuj─ůca wype┼énienie przez nowy produkt wymaga┼ä okre┼Ťlonych w zapytaniu ofertowym.

 

Warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu/kryteria dopuszczaj─ůce:

Do udzia┼éu w niniejszym post─Öpowaniu dopuszczone b─Öd─ů podmioty spe┼éniaj─ůce poni┼╝sze kryteria, oceniane na podstawie o┼Ťwiadcze┼ä b─Öd─ůcych za┼é─ůcznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespe┼énienie jakiegokolwiek z ni┼╝ej wymienionych kryteriów, skutkowa─ç b─Ödzie odrzuceniem oferty:

1. Z udzia┼éu w post─Öpowaniu wykluczone s─ů podmioty powi─ůzane osobowo i kapita┼éowo z zamawiaj─ůcym. Przez powi─ůzania kapita┼éowe lub osobowe rozumie si─Ö wzajemne powi─ůzania mi─Ödzy zamawiaj─ůcym lub osobami upowa┼╝nionymi do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu zamawiaj─ůcego lub osobami wykonuj─ůcymi w imieniu zamawiaj─ůcego czynno┼Ťci zwi─ůzane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawc─ů, polegaj─ůce w szczególno┼Ťci na:

a. uczestniczeniu w spó┼éce, jako wspólnik spó┼éki cywilnej lub spó┼éki osobowej,

b. posiadaniu udzia┼éów lub co najmniej 10 % akcji,

c. pe┼énieniu funkcji cz┼éonka organu nadzorczego lub zarz─ůdzaj─ůcego, prokurenta, pe┼énomocnika.

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mo┼╝e budzi─ç uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci, co do bezstronno┼Ťci w wyborze wykonawcy, w szczególno┼Ťci pozostawanie w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. O udzielenie zamówienia mog─ů ubiega─ç si─Ö Oferenci, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki:

a) posiadaj─ů wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;

b) dysponuj─ů odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

c) zrealizuj─ů przedmiot zamówienia w terminie nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 30/09/2018 r.

 

Kryteria wyboru oferty:

KRYTERIA OCENY

1. Innowacyjno┼Ť─ç

Zg┼éaszane rozwi─ůzanie, w sposób znacz─ůcy

poprawia istniej─ůcy proces, ogranicza koszty, wytwarza nowy produkt

0-2 pkt

Stopie┼ä innowacyjno┼Ťci

znikomy, rozwi─ůzanie nie stanowi ┼╝adnej nowo┼Ťci (imitacja istniej─ůcych rozwi─ůza┼ä)

0 pkt

dostateczny, umiarkowana warto┼Ť─ç dodana w stosunku do istniej─ůcych i stosowanych rozwi─ůza┼ä

2 pkt

┼Ťredni, wyra┼║ne rozwini─Öcie stosowanych rozwi─ůza┼ä, istotna warto┼Ť─ç dodana

5 pkt

bardzo dobry, ca┼ékowicie nowatorskie rozwi─ůzanie, dotychczas nieznane

8 pkt

2. Dopasowanie do dzia┼éalno┼Ťci zamawiaj─ůcego

Skala warto┼Ťci

wdro┼╝enia

Rozwi─ůzanie nie stanowi warto┼Ťci dla zamawiaj─ůcego

0 pkt

Jest dobrym dodatkiem, ale nie wnosi przełomu

w obszarach zidentyfikowanych przez zamawiaj─ůcego

2 pkt

Stanowi zauwa┼╝aln─ů warto┼Ť─ç dla zamawiaj─ůcego

4 pkt

Rozwi─ůzuje realny problem, co przek┼éada si─Ö na znaczne zwi─Ökszenie jako┼Ťci, otwieranie nowych mo┼╝liwo┼Ťci biznesowych, redukcj─Ö kosztów lub inny czynniki istotne dla zamawiaj─ůcego

7 pkt

Rozwi─ůzanie strategicznie wp┼éywa na rozwój zamawiaj─ůcego

10 pkt

3. Potencjał do komercjalizacji

Prawdopodobieństwo

wdro┼╝enia

Zamawiaj─ůcy nie jest w stanie wdro┼╝y─ç produktu

0 pkt

Wdro┼╝enie wymaga ponadprzeci─Ötnych nak┼éadów pracy

3 pkt

Rozwi─ůzanie cechuje si─Ö wysokim prawdopodobie┼ästwem komercjalizacji

6 pkt

Rozwi─ůzanie cechuje si─Ö wysokim prawdopodobie┼ästwem i krótkim okresem komercjalizacji

10 pkt

4. Cena

 

Powyżej 150000 zł

0 pkt

Trzecia i kolejne

3 pkt

Druga z kolei oferta

6 pkt

Najni┼╝sza oferta cenowa

10 pkt

5. Czas wykonania usługi

 

Powyżej 12 miesięcy lub dłużej niż do 30/09/2018 r

0 pkt

Trzecia i kolejne

3 pkt

Druga z kolei oferta

6 pkt

Najkrótszy czas wykonania us┼éugi

10 pkt

 

Uzyskanie w cho─çby w jednym z kryteriów 0 pkt. powoduje odrzucenie oferty.

Oferta musi zawiera─ç nast─Öpuj─ůce elementy:

1. Formularz ofertowy zawieraj─ůcy podpis osoby upowa┼╝nionej do wystawienia oferty, uzupe┼éniony o wszystkie elementy, z┼éo┼╝ony na wzorze formularza (wzór Formularza ofertowego stanowi Za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. O┼Ťwiadczenia o braku powi─ůza┼ä.

3. O┼Ťwiadczenie, i┼╝ prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů b─ůd┼║ posiada niezb─Ödn─ů wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie w zakresie dostaw b─ůd┼║ us┼éug obj─Ötych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczn─ů zdolno┼Ť─ç do wykonania zamówienia w tym mi─Ödzy innymi dysponuje prawami, potencja┼éem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Brak jakichkolwiek wymienionych elementów mo┼╝e skutkowa─ç odrzuceniem oferty.

Sposób sk┼éadania ofert:

Elektronicznie na adres: [email protected] lub w wersji papierowej pod adresem: SPRINT Bakoniuk Sp. J. 15-003 Bia┼éystok ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 03.

 

 

Za┼é─ůcznik nr 1. Wzór formularza ofertowego

Za┼é─ůcznik nr 1. Wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe ….. z dnia ….. dotycz─ůcego wyboru wykonawcy prac merytorycznych projektu, sk┼éadamy poni┼╝sz─ů ofert─Ö:

Dane oferenta

 

Nazwa:

 

Adres:

 

NIP:

 

Podmiot spe┼énia warunek dotycz─ůcy zakazu udzielenia zamówienia podmiotom powi─ůzanym

Prosz─Ö wybra─ç:

TAK

ÔśÉ

Dane Osoby Kontaktowej

 

Imi─Ö i Nazwisko

 

Adres e-mail

 

Telefon

 

Parametry oferty

 

Data przygotowania oferty

 

Data wa┼╝no┼Ťci oferty

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiot zamówienia zosta┼é opisy w Zapytaniu Ofertowym

O┼Ťwiadczamy, i┼╝ zapoznali┼Ťmy si─Ö z zakresem prac badawczych b─Öd─ůcych przedmiotem zamówienia i niniejszy przedmiot zamówienia akceptujemy

 

 

TAK

ÔśÉ

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty

 

Cena

 

Czas wykonania usługi

Szczegó┼éowa specyfikacja us┼éug

 

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań

Prosz─Ö wskaza─ç chronologicznie jakie czynno┼Ťci B+R b─Öd─ů wykonane w ramach Zadania

 

 

 

 

Opis sposobu uzyskania wymaganych parametrów nowego wyrobu

 

 

 

 


O┼Ťwiadczenie oferenta:

O┼Ťwiadczamy, ┼╝e zapoznali┼Ťmy si─Ö z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy okre┼Ťlone w Zapytaniu.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty

 

Stanowisko służbowe

 

Data i podpis

 

Aktualno┼Ťci

Polecamy

sprint_2011

Kup na raty

sygma logo santander logo

W celu zapewnienia najwy┼╝szej jako┼Ťci ┼Ťwiadczonych us┼éug, ta witryna korzysta z plik├│w cookie. Mo┼╝esz wy┼é─ůczy─ç ten mechanizm w ustawieniach przegl─ůdarki. Wi─Öcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Akceptuj─Ö cookies na tej stronie.